Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., IČO: 014 67 115, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov,  150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1565 (dále jen „Správce“ nebo „My“), tímto v pozici správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje v souvislosti s pořádáním události Global Goals Summit 2024 (dále jen „Summit“) všechny zájemce, účastníky, další osoby předávající nám osobní údaje v souvislosti s konáním Summitu a návštěvníky internetových stránek www.globalgoalssummit.cz (dále jen „Internetové stránky“ a „Subjekty údajů“ nebo „Vy“), o zpracování jejich osobních údajů.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete, budou-li tyto naplňovat níže uvedená specifika.

 

Správcem osobních údajů je společnost Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., IČO: 014 67 115, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov,  150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1565 (dále jen „Správce“).

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

 

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. 

 

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se Vám snažíme poskytnout pouze relevantní informace o ochraně soukromí v souvislosti s pořádáním Summitu, a k tomu využíváme jednoduchou formu těchto Zásad. Pro Vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

 

Údaje, které o Vás zpracováváme v souvislosti se Summitem

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme, s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování odborných informací o ochraně osobních údajů a umožňovali Vám získat podstatné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s pořádaným Summitem.

 

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v případě, kdy se chystáte zúčastnit Summitu, ať již jako účastník nebo řečník, dále když s námi uzavíráte smlouvu a/nebo když s námi jinak komunikujete nebo navštívíte naše Internetové stránky.

 

Jedná se především o tyto osobní údaje:

jméno a příjmení;

adresa (trvalý pobyt/doručovací adresa);

telefonní číslo;

e-mailová adresa;

podobizna – fotografie či audiovizuální záznam pořízený v průběhu konání Summitu;

fakturační údaje;

informace již sdělené v rámci Cen SDGs a/nebo ESG Ratingu;

údaje získávané prostřednictvím souborů cookies (více v naší cookie policy);

jiné údaje související s konáním Summitu.

 

Zejména je to v případech, kdy:

 1. je to nezbytné pro splnění smlouvy (např. zpracování osobních údajů v souvislosti s Vaší registrací na Summit a uhrazením vstupenky), jejíž jste Vy nebo společnost či jiná právnická osoba, k níž jste v určitém vztahu, smluvní stranou, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); nebo

 

 1. je to po nás vyžadováno příslušnými právními předpisy (např. daňovými předpisy) (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); nebo

 

 1. jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas (např. e-mailová adresa pro zasílání newsletteru), kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR); nebo

 

 1. je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR) nebo je zpracování nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR); nebo

 

 1. je to naším oprávněným zájmem v souvislosti s informováním o novinkách týkajících se Summitu a/nebo například ochrana sítě proti poškozujícímu jednání (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Některé z těchto informací nám můžete poskytnout komunikací s námi např. prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky, např. použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. 

 

Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného (zákonná povinnosti poskytnout údaje) a případů, když je poskytnutí údajů podmínkou pro účast Summitu (např. poskytnutí osobních údajů v rámci registrace účastníka na Summit. 

 

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti s pořádáním Summitu předány a dále zpracovány dalšími osobami, a to zejména: 

 

Zabezpečení dat

Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné a vhodné systémy a procedury

 

Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

 

Doba uchovávání Vašich osobních údajů

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Summitu a po jeho skončení k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 10 let od skončení Summitu.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo

 

Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu a doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“), (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku.

 

 

 

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 5. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 

 1. popíráte přesnost osobních údajů;
 2. zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

 

 

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na borovcova@a-csr.cz.

 

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva. 

 

Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu: borovcova@a-csr.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů 

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. Kontrolujte tedy, prosím, tyto Internetové stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad.

 

Kontaktujte nás

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů nás můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na borovcova@a-csr.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom Vás informovali.

 

Tyto Zásady jsou účinné od 1. ledna 2024 budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy zde.

 

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.